Flags

O 溢出 D I 单中断 T S 正负 Z Zero A P 奇偶 C 进错位

11      10 9          8 7          6            4 2           0

熟记

OF 溢出标志

DF 增量标志

保证字串处理方向  摘自0Day 第二版P91

IF 单中断标志

SF 正负标志 同时也是 Single Step标志

用于保证目标进程每执行一条指令就能与调试进程进行一次通信(摘自加密与解密3 P496)

ZF  0标志

PF 奇偶标志

CF 进错位标志

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注