CrackMe#41:the CM too two

这同样有壳  去壳过程没技术含量~

不知道是作者太那啥还是所用的编译器太那啥~看下面一段代码…

004431FC  |> /A1 34584400   /mov     eax, dword ptr [445834]
00443201  |. |8B13          |mov     edx, dword ptr [ebx]
00443203  |. |0FB64410 FF   |movzx   eax, byte ptr [eax+edx-1]       ;  NameList~
00443208  |. |8D55 F8       |lea     edx, dword ptr [ebp-8]
0044320B  |. |E8 4844FCFF   |call    00407658                        ;  %d
00443210  |. |8B55 F8       |mov     edx, dword ptr [ebp-8]
00443213  |. |B8 38584400   |mov     eax, 00445838
00443218  |. |E8 0706FCFF   |call    00403824
0044321D  |. |8B03          |mov     eax, dword ptr [ebx]            ;  [ebx]
0044321F  |. |A3 44584400   |mov     dword ptr [445844], eax
00443224  |. |A1 38584400   |mov     eax, dword ptr [445838]
00443229  |. |E8 5A44FCFF   |call    00407688
0044322E  |. |F72D 44584400 |imul    dword ptr [445844]              ;  115D*[ebx]?
00443234  |. |A3 4C584400   |mov     dword ptr [44584C], eax
00443239  |. |6B03 13       |imul    eax, dword ptr [ebx], 13        ;  eax== [ebx]*0x13
0044323C  |. |8906          |mov     dword ptr [esi], eax
0044323E  |. |8B06          |mov     eax, dword ptr [esi]
00443240  |. |03C0          |add     eax, eax                        ;  eax*2
00443242  |. |83C0 03       |add     eax, 3                          ;  +3
00443245  |. |8906          |mov     dword ptr [esi], eax
00443247  |. |A1 4C584400   |mov     eax, dword ptr [44584C]
0044324C  |. |F72E          |imul    dword ptr [esi]                 ;  115D*~
0044324E  |. |A3 50584400   |mov     dword ptr [445850], eax
00443253  |. |A1 50584400   |mov     eax, dword ptr [445850]
00443258  |. |F72E          |imul    dword ptr [esi]                 ;  *~
0044325A  |. |0105 40584400 |add     dword ptr [445840], eax         ;  0x53++++
00443260  |. |FF03          |inc     dword ptr [ebx]                 ;  ++
00443262  |> |A1 34584400    mov     eax, dword ptr [445834]
00443267  |. |E8 E007FCFF   |call    00403A4C
0044326C  |. |3B03          |cmp     eax, dword ptr [ebx]
0044326E  |.^\7D 8C         \jge     short 004431FC

一点精简 效率性都没有…=.=
一组可用Key:

KeyOne:

13028-31x23e93-z14d20

KeyTwo:

ShadowKong

464411239-Oc3k

DownMe:KeyGen

关于这个CM  作者排除了几个Name  Dasm翻几下就能知道~

还有CM那里限制了只能输入0xF个Name字符~

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注